Selectie S 23 april

SELECTIE S

 • Ubi salutis damnum est, illic lucrum nullum est.( S.Eucherius)

Nooit eenig mensch een winste doet,

Daer hy zyn ziel beschaeden moet.

 • Clara bibe, benè cocta ede, vera loquere, graviora relinque.( Schol.Sal.)

Spreek dat waer is,

Eet dat gaer is,

Drinkt dat klaer is,

Laet wat zwaer is.

 • Dum caput aegrotat, cetera membra dolent.( Ovidius)

Wanneer het hoofd heeft pyn,

Krank al de leden zyn.

 • Omnia sana sanis.( Com.Us.)

Wie is gezond, die moet geen spyzen,

Als ongezond, te ligt verwyzen.

 • Quod sapit, nutrit.( Com.Us.)

’t Zy zuur of zoet,

Dat smaekt, doet goed.

 • Sanat quod vulnerat.( Com.Us.)

Het stael, dat snydt,

Geneest dat lydt.

 • Animo imperabit sapiens, stultus serviet.(Car.Teoph.)

Een man, die wysheid heeft, dient zyne driften niet;

Die los van zinnens is, komt daer door in ’t verdriet.

 • Insannire cum multis, & sapere cum paucis.( Com.Us.)

Die wys wilt zyn alleen,

Is gek by ieder een.

 • Ne credas te sapientem, nisi vincas cupiditatem.( Car.Theoph.)

Die zyner lust niet overwinnen kan,

Hem niemand aenzien zal als eenen wyzen man.

 • Nemo sapiens nascitur, sed fit.( Bal.Grac.)

Met hoog’re wetenschap komt men ter wereld niet:

En men verkrygt ze nooit, als m’ alle moeite vliedt.

 • Nervi & artus sapientiae sunt non temerè credere.( Bal.Grac.)

Die wysheid hebben wilt ten tyde van zyn leven,

Moet niet ligtvaerdiglyk aen iets geloove geven.

 • Ne fis sapiens apud temetipsum.( Prov.3)

Die meent, dat hy alleen voor zig de wysheid heeft,

Van wysheid is beroofd, en zonder oordeel leeft.

 

 

 • Nullum est melius sapientiae specimen, quàm omnes se prudentiores & sapientores aestimare.( Plinius)

Als iemand aen elk een in wysheid graag wilt wyken,

Dan laet hy aen elk een zyn wysheid ’t meest blyken.

 • Omnia priùs experiri verbis, quàm armis sapientem decet.( Terentinus)

Die wys is tragt den twist met woorden voor te komen,

Eer hy gedwongen is tot daedlykheên te komen.

 • Plures insanos sapientia fecit.( Bal.Grac.)

Men moet niet al te veel naer hoog’re wysheid wenschen;

Want wysheid menigmael gemaekt heeft gekke menschen.

 • Qui sapit, in tacito gaudeat ille sinu.( Ovidius)

Zoo daer iets gaet naer uwen wil,

Indien gy wys zyt, houdt het stil.

 • Sapiens anima caelum habet patriam, in terris peregrinatur.( Philo Judeus)

De hemel is het vaderland,

Voor die bezit een ryp verstand:

Want zoo lang hy op d’ aerde zwerft,

Zig reizer agt, totdat hy sterft.

 • Sapiens corde praecepta sulpicit, stultus caeditur labiis.( Prov.10)

Een gek, word hy vermaend, zig aanstonds storen zal,

Vermaent gy een wys man, hy u bedankt voor al.

 • Sapiens in verbis seiplum amabilem facit.( Eccli.20)

-Die wys in ’t spreken is, word van elk een bemind:

Maer die los is van tong geen liefd’ by iemand vindt.

-Die wyslyk spreekt, bemind word en geägt;

Want hy niets zegt dan ’t geen wel is bedagt.

 • Sapiens laborat, ut benè finiat.( Bal.Grac.)

Die wys is tragt wel te beginnen,

Om op het eind den prys te winnen.

 • Sapiens se non communicat pluribus, & nunquam nisi sapientioribus.( Bal.Grac.)

Die wys is, zal zig nooit aen allen menschen heel uiten:

Aen wyzen maer alleen zal hy zyn hert ontsluiten.

 • —Sapiens sibi sufficit uni.( Ovidius)

De wysheid zoekt het eenzaem leven,

En daer voor zou zy alles geven:

En schoon zy zomtyds lydt, zoo blyft zy welgezind;

Want zy in lyden troost, en rust in alles vindt.

 • Sapientes sufferunt stultos.( Diog.Laertius)

Een wys mensch ligt verdraegen kan de zotten,

Hoe wel zy hem uitlagchen en bespotten.

 • Sapientia nimio vino obumbratur.( Plinius)

Het drinken van veel wyn

Doet bot de wysheid zyn.

 

 • Sapientis facilis victus.( Diog.Laert.)

Met weinig’ en gemeene spyzen

Meest vergenoegen zig de wyzen.

 • Sapientûm octavus.( Erasm.Rot.)

Twaelf letters heeft de man gegeten,

Zoud hy alleen niet alles weten?

Van ouds men zeven wyzen telt:

Dees agtste nu behoudt het veld.

 • Saepè sub sordido pallio latet sapientia.( Max.Fred.)

Zeer dikwils onder ’t kleed vesleten en vervuild

De meest deugdzaemheid en grootste wysheid schuilt.

 • Sensus, non aetas, inveit sapientiam.( Cicero)

’t Is het verstand, dat wysheid heeft,

Niet d’ ouderdom, diewysheid geeft.

 • Ut doceas stultos, tibi sit sapientia duplex.( Le Maitre de Claville)

Die zotten leert het goed,

Tien zinnen hebben moet.

 • Nihil est scientia potentius.( Cicero)
 • Scientiâ nulla est praestantior.

Men vindt niets op de aerde,

In allen staet,

Dat wetenschap in waerde,

Te boven gaet.

 • Non jacet in molli veneranda scientia lecto; illa sed assiduo parta labore venit.( ISocrates)

D’ eerwaerde wetenschap legt op geen pluimen bed,

Maer word door neerstigheid en arbeid voortgezet.

 • Omnia me cum junior essem, scire putabam: quo scio plus, hoc me nunc scio scire minus. ( Owenus)

Als ik nog was heel jong, dan scheen ik veel te weten;

Onwetend’ ben ik nu, al heb ik niets vergeten.

 • Scientia dat cibum.( Max.Fred.)
 • Si fueris sapiens, Croesi superaveris aurum: nam sapiens nullo tempore vixit inops.( Owenus)

-Veel weten

Geeft eten.

-Een wel geleerd en zeer vernuftig man

Aen zynen kost zeer ligt geraeken kan.

 • Scientiae finis est cognoscere suam ignorentiam.( Philo Judeus)

Hy is tot aen het eind van wetenschap gekomen,

Die zyn onwetendheid gelukkig heeft vernomen.

 • Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo.( Juvenalis)

Om iets te leeren is elk graeg,

Om te betaelen is elk traeg.

 

 

 • Servare secretum, non omnibus datum.

-Niet eigen is ’t aen allen man,

Dat hy ’t gegeim wel zwygen kan.

 • Quis muliebri garruliati aliquid commitat, quae illud solum novit tacêre, quod nescit? ( Val.Max.)

Een vrouw wat zy niet weet , alleenlyk zwygen kan:

Vertrouwt haer geen geheim, zyt gy voorzigtig man.

 • Se non manifestare nimiùm, ubicumque terrarum est bonum.( Bal.Grac.)

Niet al te veel ons zaeken openbaeren,

Zal ons veeltyds van schaed of schand bewaeren.

 • Nemo saepiùs opprimitur, quàm qui nihil timet; frequentissimim initium calamitatis est securitas.( Velleius Paterc.)

Te veel op zig betrouwen

Veroorzaekt veel berouwen.

 • Securitas in bello, initium calamitatis.( Tacitus)

Al te gerust te zyn in oorlogs tyd, niet past:

Wie dan ’t minste vreest, word dikwils ’t eerst verrast.

 • Habemus plus segnitiei in spiritu, quam in corpore.( Bal.Grac.)

Van lichaem zyn wy traeg, maer traeger nog van geest;

Deez’ traegheid is de plaeg, die ons bezaert het meest.

 • Facta juvenum, consilia senum.( Tacitus)

Der jonkheid zyn de dapp’re daeden,

Des ouderdoms de wyze raeden.

 • —- Incurva senectus laudans praeteritos, praesentes despicit annos; hoc tantùm rectum, quod facit ipsa, putat.( Cordatus Gal.)

De kibb’lige ouderdom pryst den voorleden tyd,

Die tegenwoordig is, by hem veragting lydt:

’t Is nooit of zelden goed

Het geen hy zelf niet doet.

 • Senectus ipsa morbus est.( Terentinus)

Een frisse man, dog zeer bejaerd,

Al is hy wel, hy quaelyk vaert:

De reden moet men niet ver haelen:

De jaeren zelf zyn zyne quaelen.

 • Senex prodigus & mulier prudenter taciturna, sunt duo miracula nondum visa.( Max.Fred.)

Een oude man, die geld en goed verspilt,

En eene vrouw, die wyslyk zwygen wilt;

Zyn beide wonderheden,

Niet veel gezien tot heden.

 • Turpe senex miles, turpe senilis amor.( Ovidius)

-Het past een’ Gryzaerd gansch niet wel;

Dat hy met een gerimpeld vel

En op het end’ van zyn versleten leven

Zig tot den kryg of ’t vryen gaet begeven.

 

 • Majori servias non demisse, sed reverenter.( Bal.Grac.)

Dient uwen meester met eerbied,

Maer vaegt hem zyne mauwen niet.

 • Miserrimè servit, cui mulier imperat.( Max.Fred.)

Geen erger slaverny word hier op aerd gevonden,

Als aen ’t jok van een vrouw te zyn als vastgebonden.

 • Respice domesticos tuos, tanquam amicos infortunatos, quia servitus nulli est naturalis. ( Max.Fred.)

Merkt uwe dienstboôn aen, als onderdrukte vrienden,

En laetze nu en dan wat vreugden by u vinden:

Zy zyn door ongeluk tot ’t dienen maer geraekt;

Natuur nog hun, nog u, tot dienen heeft gemaekt.

 • Si non serves pauca, perdes magna.( Com.Us.)

Al die geen goed gebruik van ’t kleintje weet te maeken,

Hy nooit verhopen moet van tot iet groots te raeken.

 • Servus est, qui cupiditatibus imperare nescit.( Erasm.Rot.)

Geen grooter slaef men kan verzinnen,

Dan die zyn drift niet kan verwinnen.

 • Silintium tutum praemium.( Max.Fred.)
 • Loqui saepè poenituit, tacuisse nunquam.( Xenophon)

-Men zal van zwygen

Geen hinder krygen.

 • Esto, & non appareas.( Cassianus)

Het geen gy wezen wilt, moet gy in waerheid zyn

Zig zelven hy bedriegt, die zig genoegt met schyn.

 • Immodicus cibus ingenio novicus.( Cassianus)

In ’t drinken overvloed, en overvloed in ’t eten,

Is oorzaek dat ‘er veel bot zyn en luttel weten.

 • Mens in gaudio, sobrietas in prandio, vita sine taedio, haec tria te facient longaevam ducere vitam.

In ’t eten maetigheid,

Rust en blygeestigheid,

Zyn drie gewenschte zaeken,

Die een lang leven maeken.

 • Si diu vis vivere, non debes multùm bibere.(p.567)Si manducas parùm , manducabis multùm. ( Erasm.Rot.)

Al die behaegen schept in weeld’ en overdaed,

Zig zelven zeer ligt brengt in ongezonden staet:

Maer hy blyft lang gezond, die wel te vreden is

Met luttel spys en drank, met eenen sobren disch.

 

 

 

 • Solamen miseris socios habuisse doloris.( Ovidius)
 • Socius in poena magnum est solatium.( Com.Us.)

-Gezelschap in den druk

Vermindert ’t ongeluk.

-Als wy nog iemand zien met ons in droefheid zyn;

Het schynt een anders smert verligt ons eigen pyn.

 • Solatia qui qauerunt exteriora, carent interioribus.( S.Bernardus)

Die, om getroost te zijn, naer het uitwindig gaet,

Mist troost inwendiglyk, en doet zig zelven quaed.

 • Solitudo est amica sapientiae: felix qui illâ delectatur.( Le Maitre de Claville)

Het is geen klein geluk in d’ eenzaemheid te leven,

En buiten het gewoel tot deugd zig te begeven:

Aldaer men wyzer word, en driften temmen leert,

Aldaer men leeft gerust, al word men niet geëerd.

 • Rarus sua sorte contentus vivit.( Bal.Grac.)

Doorgaens men hoog verheft een anders lot of staet,

Ons toegevallen lot schynt niet te zyn als quaed.

 • Tua sorte contentus vive. Contentus, propria sorte beatus erit.

-Die met zyn lot  te vrede leeft,

Hier een gelukkig leven heeft.

 • Quae praestare potes per te, dementia summa est, alterius si spem ponis in arbitrio.(Verinus)
 • Spes temerariae plerumque fallunt homines.( Euripides)

Hij heeft het niet wel voor, die naer een ander wagt,

Als hy om het te doen, het heeft in zynen magt.

 • Qui sperat in Domino, sublevabitur.( Prov.29)

Op God die zyn betrouwen stelt,

Geholpen word in ’t geen hem quelt.

 • Nil est subtilius aranerarum telis, ni tamen inutillius: sic substiliores non semper sunt utiliores.( Bal.Grac.)

Zy zyn de nutsten niet voor staet of vaderland,

Die d’alderwysten zyn in vernuft of verstand.

Niets is ‘er op aerd zoo fyn als spinne webben:

Kont gy nogtans op d’aerd wel iets onnutter hebben?

 • Optima subtilitas, morum honestas.( Guicc.)

Daer is geen beter fyn,

Als gemanierd te zyn.

 • Ex omnibus aliquid, ex toto nihil.( Com.Us.)

-Die wilt leeren alle zaeken,

Zal tot geen volmaektheid raeken.

 • Insania non omnibus eadem.( Cicero)

Wy zyn niet allen even gek;

Daer is verschil in ons gebrek:

D’een heeft het een, en d’ander ’t ander;

Dus wy verschillen van elkander.

 • Est malum, quod vidi sub sole,—-positum stultum in dignitate sublimi.( Eccli.10)

Een gek, die raekt tot hoogen staet,

Geniet een eer die hem misstaet.

 • Malo accepto stultus sapit.( Hesiodus)

Nadat een gek den mis slag heeft gedaen,

Hy wyzelyk dien niet meer zal begaen.

 • Nihil incommodius stulto, qui vult esse sapiens.(Pub.Syr.)

Niets is ‘er lastiger, niets kan men min verdraegen,

Dan een gek, die zig wilt als een wys man gedraegen.

 • Omnis stultus est capito, & omnis capito est stultus.( Diog.Laertius)

Men vindt niet eenen zot, of hy heeft koppigheid,

En niet een koppig mensch, of hy heeft zottigheid.

 • Qui priùs respondet, quàm audiat, stultum se esse demonstrat.( Prov.18)

Die antwoordt voor zyn tyd, en eer hy heeft gehoord,

De naem en daed van zot gewis hem toebehoort.

 • Quod cavêre possis, stultum est admittere.( Bal.Grac.)

Het is een zot en onverstandig man,

Die loopt in ’t quaed, dat hy verhoeden kan.

 • Saepè videmus, quod stultitia sibi soli arroget sapientiam.( Max.Fred.)

Men heeft het meer gezien,

Dat veele gekke liên

In hunne herssens diep gebeten,

Het al alleenig willen weten.

 • Stulta petenti non est respondendum.( Tacitus)

Die zotte vraegen doet,

Geen antwoord hebben moet.

 • Stultescit maximè, qui se stultum nescit, & alios stultitiae arguit.( Bal.Grac.)

Die meent dat hy alleen is wys, en d’and’ren bot,

Van allen in der daed is ver de grootste zot.

 • Stultitiam patiuntur opes.( Horatius)

Men ziet schier dagelyks, dat te veel geld en goed

Zeer groote gekken maekt, en opblaest hun gemoed.

 • Stulti dicunt quid facturi sint, pueri quis faciant, senes quid fecerint.( Com.Oxon)

Een gek zegt over al,

Wat hy uitwerken zal;

Wat hy al heeft gedaen, dit zegt een ouderling;

En alles wat hy doet, dat zegt een jongeling.

 • Stultus priùs loquitur, dein cogitat.( Bal.Grac.)

Een wys mensch overlegt, eer dat hy iets gaet zeggen;

Een gek eerst alles zegt, dan gaet hy ’t overleggen.

 • Ubi fuerit superbia, ibi erit & contumelia.( Prov.2)

Die trots van inborst zyn, en in verwaendheid blyven,

Zyn om het minste woord genegen tot het kyven.

 • Ne sutor ultra crepidam.( Erasm.Rot.)

Die schoenen maeken wilt, moet zyne leest verstaen,

En, zoo hy niet is gek, ook daer niet buiten gaen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s