Selectie M 23 januari

Selectie M

 • Est boni Magistratûs, vidêre quid agitur, praevidêre quid futurum sit, punire delictum, & compensare virtutem.( Bal.Grac.)

Die stad of land bestiert, zie wat ‘er ommegaet,

En voor ’t geen komen kan, wel stelle zig in staet;

Al die voor deelig zyn, moet hy naer ’t regt beloonen,

En aen die quaelyk doen, moet hy zyn gramschap toonen.

 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem.( Horatius)

In zwaeren last en groote pyn,

Moet gy altyd de zelve zyn.

 • Aequalem tibi uxorem ducito.( Le Maitre de Claville)

-Ieder trouwe zyns gelyk,

Jong met jong, en ryk met ryk.

-Hy moet met zyns gelyken trouwen,

Die trouwen wilt en zig niet rouwen.

 • ….Dos est uxoria lites.( Juvenalis)

De vrouw voor huw’lyks goed brengt den man dikwils mede

Veel knorren om een niet, en nooit zyn te vrede.

 • Ne nubas tertio.( Car.Theoph.)

Te trouwen eens kan zyn noodwendigheid,

Dit tweemael doen is niet als malligheid,

Het driemael doen is niet als dolligheid.

 • Non benè conjunctus, laevo sub sidere natus.( Verinus)

Hy ongelukkig is geboren,

Die heeft een quaede vrouw verkoren.

 • Non oculis, sed auribus ducendum.( Car.Theoph.)

Men zegge wat men wilt, voor mans zoo wel als vrouwen;

’t Is beter naer het oor, als naer het oog te trouwen.

 • Qui vult benè nubere, debet multa perferre.( Car.Theoph.)

-Die trouwen wilt naer zyn behaegen,

Moet moeite doen en veel verdraegen.

 • Pauper amet cautè, timeat maledicere pauper, multaque divitibus non patienda ferat. ( Ovidius)

-Die heeft gebrek van geld, en nogtans ryk wilt trouwen,

Moet wel voorzigtig zyn in ’t spreken met de vrouwen;

En ’t geen van ryker man onsteken zou het bloed,

Dat moet hy laeten gaen met eenen koelen moed.

 • Crudelem medicum intemporans aeger facit.( Bal.Grac.)

Wanneer de zieke mensch zig zelf niet gaede slaet,

Geneesheer dan met hem veel ruwer ommegaet.

 • Chirurgus tribus indiget: manibus femineis, oculo falconis, & corde leonis.( Max.Fred.)

Een valkenoog, een juffers hand, een leeuwenhert,

Is ’t geen in een Chirurgyn het meest geprezen werd.

 

 • Honora medicum propter necessitatem.( Eccli.38)( p.365)

Om de noodzaeklykheid moet gy dokters eeren;

Aldus zult gy voldoen aen het gebod des Heeren.

 • Medicus garullus aegroto alter morbus.( Car.Theoph.)

De Doctors, die met te veel praet

De zieken zomtyds plaegen,

Den zieken, in de plaets van baet,

Een tweede ziekt’ aenjaegen.

 • Parum medicina prodest, si natura repugnat.( Schol.Sal.)

Al d’ Artzeny doet weinig baet,

Als de natuur haer tegenstaet.

 • Qui valet ad cognoscendum, valet ad sanandum.( Hypocrates)

Die van een wond of quael een goede kennis heeft,

Dat hy ze heelen zal, ons goede hoope geeft.

 • Qui vivit medicè, vivit miserè.( Com.Us.)

Die altyd leven wilt naer Doctors staelen wetten,

Die wilt zig zelf een wet van droevig leven zetten.

 • Sumpta cibus tanquam laedit medicina salutem, at sumptus prodest ut medicina cibus. ( Owenus)

Medicyn gelyk spys zal ongezondheid geven;

Maer spys als medicyn zal u doen langer leven.

 • In qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.( Matt.7)
 • Ab alio expecta, quod alteri feceris.

-Gelyk gy meet, word gy gemeten:

Dit mag en moet elk een wel weten.

 • Benefacit animae suae vir misericors.( Prov.11)

Hy zyne ziele deugd aendoet,

Aen d’arme liên die geeft zyn goed.

 • Miserere mei Deus…Semitas tuas edoce me.( Ps.50 & 54)

Ontfermt u myner ziel, geef haer, ô God! Uw’ zegen;

Leert my wat ik moet doen, en welke zyn  uwe wegen.

 • Misericordiâ indignus, qui nemini miseretur.( Demosth.)

Die niemand geen genade doet,

Genaê van niemand wagten moet.

 • Quas Christi causâ miseris donabis egenis, in coelo aeternas conciliabis opes.( Owenus)

Hy zal geen quaeden dag of quaeden tyd beleven,

Die goede dagen weet aen arme liên te geven.

 • Initium moderationis perceptio passionis.( Bal.Grac.)

Ons quaede driften wel te kennen,

Is het begin, om die ’t ontwennen.

 • In moderatione gaudium dulce.( Bal.Grac.)

Gemaetigheid

Baert zoetigheid.

 • Melior est pugillus cum requie, quam plena ultraque manus cum labore & afflictione animi. ( Eccle.4.)

-Een kleintje beter is met een gerust gemoed,

Als wel een groote hoop, die ons verdriet aendoet.

-’t Genoegen is het al: ’t is beter( hoe men pocht)

Een vogel in de hand als honderd in de logt.

 • Quod satis est cui contigit, nihil amplius optat.( Horatius)

Die heeft het geen hy hebben moet,

Nooit tragten zal naer meerder goed.

 • Ecce morbus hominis, cor scilicet inqietum & fluctuans; causa autem morbiamor mundi. ( Hugo Victorinus)

De ziekte van den mensch is onrust in ’t gemoed,

En d’oorzaek van die quael is liefd’ tot ‘s werelds goed.

 • Morbi advenientes currunt, abeuntes repunt.( Com.Us.)

De ziekte komt  te post gereden,

En gaet te rug met loode schreden.

 • Morbum morbo addere.( Euripides)

In ziekte die verliest den moed,

Een dubb’le ziekte zig aendoet.

 • Multos morbos fercula multa ferunt.( Verinus)

-Al te veel lekkerny in drinken en in eten

Heeft veel gezonde leên voor hunnen tyd versleten.

-Van veel slempen

En veel dempen,

Van veel teeren

En veel smeeren,

Komt veel dugten

En veel zugten.

Komt veel klaegen

Voor veel maegen.

 • Continua morositas, intolerabilis qualitas.( Bal.Grac.)

’t Is onverdraegelyk, dat iemand gansche dagen

Niets doet, al waer hy is, als knorren en klaegen.

 • Non abhorrebit à morte, qui vixit benè.( Bal.Grac.)
 • Qui benè praeteritos sine labe peregerit annos, non horret mortis vulnera dira pati. ( Owenus)

Die deugdzaem heeft geleefd, voor ’t sterven vreest hy niet;

Want hy de dood als ’t eind van zyn ellend’ aenziet.

 • Latet ultimus dies, ut observantur omnes.( S.Gregorius)
 • Celaverunt nos Dii momentum mortis nostrae, ut attendamus melius ad singula vitae momenta.( Cicero)

Aen niemand is bekend de laetst’ uur van zyn leven;

Opdat men op elk uur veel beter agt zou geven.

 

 

 • Contra vim mortis non est medicamem in hortis.( Com.Us.)

-Men tegens dood heeft geenen schild:

Leeft dan, gelyk gy sterven wilt.

-Gelooft my, lieve vriend,

Men tegen doods geweld,

Nog in tuin, nog in veld,

Geen eenig kruitje vindt.

 • Memorare novissima tua, & in aeternum non peccabis.( Eccli.28)

Van zonden zult gy ligt u tot de deugd begeven,

Wanneer gy veeltyds denkt op ’t einde van uw leven:

Wanneer gy veeltyds denkt hoe snel de dood komt aen,

Dan zult gy onbevreest de dood wel tegen gaen.

 • Quâ horâ non putatis Filius hominis veniet.( Luc.12.)

Steunt op uw jonkheid niet, veel min op uwe kragten:

De dood ons overvalt, als wy het minst verwagten.

 • Impares nascimur, pares morimur.
 • Mors sceptra ligonibus aequat.( Horatius)
 • Mors omnes homines aequat, ut aequor aquas.( Owenus)

-De bleeke dood ontziet geen armen nog geen ryken,

Zy alles even doet voor haere schigten wyken.

-Een boere schop en konings staf

Zyn even eens in ’t duister graf.

-Een koets vol goud en een kar vol steen,

Zyn door de dood al even een.

 • Mors servitute potior.( Tacitus)

Veel liever goed en bloed zal men ten beste geven,

Als in een slaverny ellendiglyk te leven.

 • Nunquam est ille miser, qui facile est mori.( J.Cras.)

Die geenen schrik van sterven heeft,

Gelukkig hier op aerde leeft.

 • Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.( Horatius)

Als u de morgenstond is van den Heer gegeven,

Verbeeldt u dat dees de is de laetste van uw leven.

 • Statutum est omnibus semel mori.( Heb.9)

D’een vroeg, d’ander laet

Van hier naer ’t graf toegaet.

 • Timor mortis causa doloris.( Max.Fred.)

Die in de vrees van sterven leeft,

Van droef te zyn veel reden heeft.

 • Averte faciem tuam à muliere compta.( Eccli.9)

Vlugt het gezigt van ligte vrouwen,

Of het zal u daerna berouwen.

 

 

 • Aut amat, aut odit mulier, nam possidet illa nil medium.( Cat.Maj.)

-Een vrouw draegt liefd’ of haet,

Nooit houdt zy de middelmaet.

 • Ignis, Mare, Mulier, tria mala.( Erasm.Rot.)

De zee, de vrouw, het vuur,

Elk is een quaed gebuur.

 • Melius est habitare in terra deserta, quàm cum muliere rixosa & iracunda.(Prov.21)

-Veel liever wil ik nog bij leeuwen en by draeken,

Als by een booze vrouw myn rust-of woonplaats maeken.

-’t Is beter dat men woont in eene wildernis,

Als wel met eene vrouw die gram en twistig is.

 • Mulieres, ubi velis, nolunt; &, ubi nolis, volunt ultro.( Terentius)

Een booze vrouw des mans verdriet,

Zoo hy begeert, dan wilt zy niet:

Begeert hy niet, dan is ’t haer wil;

Aldus zoekt zy niet als verschil.

 • Mulier, dum potest, ridet, & dum vult, flet.( Car.Theoph.)

Een vouwe lagt, wanneer ’t haer mag gebeuren,

En, als zy ’t wilt, zy weenen kan en treuren.

 • Silentium praestat mulieri ornamentum.(Arist.)

Niet veel te spreken, veel te zwygen,

Doet eene vrouw veel lof verkrygen.

 • Mulieres exteriùs dulces, interiùs plerumque amarae.( Stobaus)

De vrouwen zoet en schoon in schyn,

Voor ’t meest inwendig bitter zyn.

 • Mulieri ne credas quamvis vera audiens.( Eurip.)

-Zoekt gy geen rouw,

Gelooft geen vrouw,

Al zegt zy waer,

Gy loopt gevaer.

 • Mulieris bonae beatus vir.( Eccli.26)

Het is een zeer gelukkg man,

Een goede vrouw die treffen kan.

 • Mulier malum necessarium, tentatio naturalis, & domesticum periculum.( S.Chrystostomus)

Het vrouwelyk geslagt is een noodwendig quaed,

Een huisselyck gevaer, een lokaes, dat ons schaedt.

 • Raro mulierum merita sunt pulchritudine diuturniora.( Rochefoucault)

’t Is zelden dat een vrouw nog langer kan behaegen,

Als zy niet schoon meer is en komt tot oude daegen.

 • Tecta jugiter persillantia, litigosia mulier.( Prov.19)

Een dak, dat lekt, en quaede wyven,

De goede mans uit t’ huis verdryven.

 

 

 • Cognoscat te mundus, sed numquam funditus.( Bal.Grac.)

Dat u de wereld kent, u geene schaede doet;

Maer de wereld moet niet gaen te diep in uw gemoed.

 • Corrumpere munera dando.

Met tegenheid die eenig weldaed geeft,

In ’t geven zelf geen eere daer van heeft.

 • Equi dentes non inspicere donati.( Erasm.Rot.)

Gedaene gift

Word niet gezift:

Die tanden telt van een gegeven peerd,

Hy is voorwaer de gifte geenzins weerd.

 • Rejiciens parvum non accipiet magnum.( (Com.Us.)

Die mind’re giften wilt veragten,

Moet nooit geen grooter ook verwagten.

 • Musica omnium jucunditatum purissima.( Bal.Grac.)

Geen vreugd zoo zuiver is, en die ons meer voldoet,

Als die van het muziek, wanneer het is heel goed.

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s