Selectie I en J

SELECTIE I en J

 • Jactantia contemnitur, superba deprimitur.( Cicero)
 • Jactantia expectans praemium, invenit contentum.

Men ziet het hier en over al,

Daer hoogmoed komt, daer naekt de val.

 • Jactantiae comes invidia.( Max.Fred.)

Te veel gepogch op onze daeden,

Maekt dat ‘er veelen ons versmaeden.

 • Jejunus stomachus raro vulgaria temnit.( Verinus)

Wanneer een ezel honger heeft,

Hy eet al wat zyn meester geeft.

 • Jesus mel in ore, melos in aure, jubilus in corde.( S.Bernardus)

De Naem van JESUS is een honing in den mond,

In d’ooren zoet geluid, en vreugd’in ’s hertengrond.

 • Jesus vixit in doloribus, & non nisi in voluptatibus vivere volumnus.( J.Cras.)

Al is ’t ons welbekend, hoe JESUS heeft geleden,

Wy willen even wel niets als vrolykheden.

 • Habens ignarus non tractet.( Com.Us.)
 • Oportet remum ducere, qui dedicit.( Com.Us.)

-Die ’t spel niet kan,

Hy blyv’ er van.

-Die zig bemoeien wilt met mennen,

Moet zig aen peerd en toom wel kennen.

 • Ignorantia sese occultat frustra, sapientia facilè detegit omnia.( Bal.Grac.)

-Te vergeefs zig verbergt onwetendheid,

Zy word heel ligt ontdekt door schranderheid.

-Die wys is, ligt ontdekken kan,

D’onwijsheid van een and’ren man.

 • Ignoti nulla cupido.( Com.Us.)
 • Quae ignoramus, aspernamur.( Aristoteles)

-Al wat men niet verstaet,

Ons niet ter herten gaet.

-Het gene men nog kent, nog ziet,

Men agt dat, dog men mint dat niet.

 • Inertis est nescire quid liceat.( Tacitus)

Hy is verstandeloos en blind in eigen zaeken,

Als hem is onbekend wat hy moet doen of staeken.

 • Melius est ignorare, quam errare.( S.Augustinus)

Veel minder oneer hy behaelt,

Die iets niet weet, als die veel faelt.

 • Melius est fidelis ignorantia, quam temeraria scientia.(( S.Augustinus)

-’t Is beter met ootmoed onwetende te zyn,

Als met vermetelheid te wezen wys in den schyn.

 • Imaginando morbum, morbum contrahimus.( Bal.Grac.)

Die ziek te zyn zig steelt in ’t hoofd,

Zig van gezondheid haest berooft.

 • Saepè dolemus aut offendimur, quia nos offendi putamus.( Car.Theoph.)

Wy dikwils pyn en smet gevoelen,

Om dat ons herssens daer op woelen.

 • Qualis vir, talis oratio.( Com.Us.)

Den ezel kent men aen zyn ooren;

Een gek laet zig in ’t spreken hooren.

 • Imago Dei est homo benefaciens.( S.Clemens Alexandrinus)

Mensch, die bermhertig is,

Is Godes beeltenis.

 • Qui non est patiens, non est sapiens.( J.Cras.)

Onz’ onverduldigheid

Vergroot onz’ zottigheid.

 • Imperium vis habêre magnum, impera tibi.( Cat.Utic.)

Wilt iemand met gezag aen anderen gebieden,

’t Involgen van zyn drift moet hy zig zelf verbieden.

 • Nihil difficilius, quam benè imperare.( Tacitus)

Zeer wel en wyslyk te gebieden,

Is niet het werk van alle lieden.

 • Quod timet impius, veniet super eum.( Prov.10)

Daer goddeloozen meest voor schroomen,

’t Zal vroeg of laet hun overkoomen.

 • Absuro aperire secreta, est sibi nocêre.( Plinius Junior)

Het is niet goed regt uit te spreeken,

By die niets heeft als looze streeken.

 • Clamamus cras, cras, & sic consumitur aetaes.( Hesodius)

We roepen altoos morgen, morgen,

En wie weet of de Heer zal borgen?

 • Eburneis rastris solum vertere. Ligonibus aureis terram fodere.( Prudentius)

Die een kostbaer geschenk vereert aen eenen zot,

Met een goude deur verciert een verkens kot.

 • Lepores stridore tympani allicere.( Lotinus)

Te ligt die openbaert zyn hert en zyn belangen,

Wilt haezen dwazelyk door ’t slaen van trommel vangen.

 • ………Non audit currus habenas.( Ovidius)

Die in zyn doen  te dom nog hoort, nog ziet,

Een losbol is, en allemans verdriet.

 • Ocream capiti, & galeam aptare.( Erasm.Rot.)

Verkeerde daed

En gekken praet;

Is of men ’t peerd

Toomt by de steert.

 • Omissis fontibus rivulos consectari.( S.Hieronymus)

Die tot den grond der zaek niet gaet,

De zaek hy waerlyk niet verstaet.

 • Qui nimis multa vult respicere, nihil aget.( Car.Theoph.)

Die elke veer wilt zien en raeken,

Hoe zal die ooit een bedde maeken?

 • Qui putat se nullius indigêre, fallitur multum; qui putat, quod omnes ejus indigeant, fallitur magis.( Rochefoucault)(p.274)

Die meent dat hy ’t behulp van niemand hebben moet,

Bedriegt zig zeer:

Die meent dat zonder hem geschied nooit eenig goed,

Bedriegt zig meer.

 • Qui semper dicunt quae cogitant, non semper recogitant quae dicunt.( Le Maître de Claville)

Die wat zy denken altyd zeggen,

Hun zeggen zelden overleggen.

 • Incidit in foveam, quam fecit.( Ps.7)

-Hy heeft zig zelf in ’t net gebragt;

Met reden dus men hem veragt.

-Wie and’ren hind’ren wilt of leet doet naer vermogen,

Zig zelven op het lest ellendig vindt bedrogen:

Hy werkt zyn eigen quaed, die quaed heeft in den zin:

Wie and’ren graeft een kuil, geraekt er zelver in.

 • Impunitas iniquitatis mater.( Bal.Grac.)

Die het quaed niet bestraft, wanneer het kan en moet,

Zig mede pligtig maekt der boosheid, die men doet.

 • Inaequalitas prudentiam dedecet. ( Car.Thaeoph.)

By wispelturigheid,

Die draeit gelyk de winden,

Is geen voorzigtigheid

Nog wysheid ooit te vinden.

 • Infeliciter vivit, qui semper alios carpit.( Lotinus)

Altyd berisping geven,

Is ongelukkig leven.

 • Nimium delicati sunt infortunati.( Max.Fred.)

Die om een kleine zaek’ neemt ligt ergernis,

Al waer hy gaet of staet, zeer ongelukkig is.

 • Quod cum labore acquiritur, & cum dolore amittur, non est bonum, sed infortunium. ( Car.Theoph.)

Al wat men heeft met groote moeit verkregen,

En als men ’t mist, ons maekt te veel verlegen;

En wat men ook bezit met te veel hangst en druk,

Is eer een ongeluk als wezendlyk geluk.

 • Quod nimis miseri volunt, contigit raro.( Max.Fred.)

Daer men te veel naer tragt;

’t Komt niet als men ’t verwagt.

 • In tua infirmitate ora Dominum…& ipse curabit te.( Eccl.38)

Zyt gy verzwakt of ongezond,

Begeeft u tot ’t gebed terstond;

De zegen van den Heer zal u wel haest genaeken,

En, zoo ’t u zalig is, gezond u weder maeken.

 • Id habent solatii ingenio mediocres, quod ubique terrarum inveniant sibi pares. ( Car.Theoph.)

Die klein verstand bezit, een zeker voordeel heeft,

Dat hy zyns g’lyken vindt, alwaer hy henen zweeft.

 • Ingenia magna paucis multa dicunt.( Cicero)

Eens mans verstand is ’t kleinste niet,

Die weinig zegt en veel bediedt.

 • Praecocia ingenia raro perveniunt ad frugem.( Com.Us.)
 • Nullus idem diuturnus & praecox fructus.( Seneca)

-Een kind verstandig voor zyn jaeren

Men dikwils ziet zeer quaelyk vaeren.

-Vroeg ryp, vroeg rot;

Vroeg wys, vroeg zot;

Vroeg lief, vroeg leet; vroeg ryp moet vroeg bederven,

Vroeg zat, vroeg ziek, vroeg voos moet vroeg ook sterven.

 • Qui valet ingenio, non indiget formâ.( Le maitre de Claville)

-Begaefdheid van verstand en wel gepaste reden

Gaet boven schoon gelaet en wel gemaekte leden.

-Een wel geleerd en geestryk man

Des lichaems schoonheid derven kan.

 • Se tegere, & alios dignoscere, superioris ingenii signum est.( Hesiodus)

’t Is een verheven geest , die de konst heeft gevonden

Om zig te bergen zelf, en and’ren te doorgronden.

 • Se cogitationibus assuescis, ingenium augebus.( Bal.Grac.)

Die zig geleerdelyk gewent aen veel gedagten,

Aen zyn verstand zal geven meerd’re kragten.

 • Non est gratus, qui semper est querulus.( Car.Theoph)

Hoe konnen zy aen iemand ooit behaegen?

Die eeuwiglyk niets doen als stenen, klaegen?

 • Malo abscondito non datur medela.( Max.Fred.)

-Voor een verzwegen pyn

Is geene medecyn.

 • Insanabiles sunt defectus orti ex carentia intellectûs.

Geen middel is in ’s werelds Apoteken,

Dat des verstands kan heelen de gebreken.

 • Ineresse dividit fratres, sorores & qoutquot vivunt homines.( Car.Theoph.)

De happige eigenbaet

Veroorzaekt alle quaed,

En onder ’t naeste bloed

Een droeve tweedragt voed.

 • Invidia non erit particeps sapientiae.( J.Cras.)

Die in nyd leeft

Geen wysheid heeft.

 • Invidia non vincitur nisi affabilitate & humanitate.( Guicciardinus)

Door heuscheid en goedaerdigheid

Verwint men best de nydigheid.

 • Fatuus statim indicat iram suam: qui autem dissimulat injuriam, callidus est.( Prov.12)

-Die gek is zal aenstonds zyn gramschap openbaeren;

Die wys is, houdt zig in, en laet zyn bloed bedaeren.

-Te haest in gramschap zyn is wis het werk der gekken;

Maer die verstandig is, weet die wel te bedekken.

 • Irascimini, & nolite peccare.( Ps.4)

Als iemand tegen u iets doet wat niet behoort,

Gy zomtyds toonen moogt dat gy zyt als gestoord.

 • Iratus tace.( Car.Theoph.)

Als gramschap stygt,

Ziet dat gy zwygt.

 • Responsio mollis frangit iram, fermo durus susciat furorem.( Prov.15)

Met zagtheid aengehoord, met goedheid toegesproken,

Heeft meer als duizend mael de gramschap afgebroken:

Aenhooren duldeloos, met quaedheid tegenspreeken,

Heeft meer als duizend mael de gramschap uit doen breken.

 • Sit omnis homo tardus ad loquendum & tardus ad iram.( Jac.1)

Geen mensch moet zyn voorbaerig om te spreken,

Nog schielyk ook door gramschap zig ontsteken.

 • Spititum ad irascendum facilem quis poterit sustinêre?( Prov. 13)

’t Is wel een droeve geest, die bynaer alle dagen,

En kyft, en tiert, en raest: wie zal hem lang verdragen?

 • Judicis officium est, ut res, ita tempora rerum quaerere; quaesito tempore, tutus erit.          ( Ovidius)

Het onderzoek van zaek en tyd is Regters pligt;

Hy mag vry zyn gerust, zoo hy dit heeft verrigt.

 • Personam Judicis exuit, quisquis amici induit.( Cic.)

Hy legge zyn ampt neêr, hy is geen regter meer,

Die voordeel heeft in ’t regt aen vriend of grooten Heer.

 • Judicium & memoria sint promissis praevia.( Bal.Grac.)

Eer dat men iets belooft, men mag het wel bedenken,

En als men ’t heeft beloofd, men moet het wel gedenken.

 • Judicium suspende, scopus dum notus agentis.( Verinus)

Veroordeelt uwen broeder niet,

Voor al eer gy zyn oogmerk ziet.

 • Dei jugum non est onerosum. (S.Bernardus)

 

 • Jugum meum suave est, & onus meum leve.( Matt.11)

Gods wet is liefdes wet, zyn jok is ligt om draegen;

Draegt het dan met geduld, en draegt het met behaegen.

 • Melius est parum cum justitia, quàm multi fructus cum iniquitate.( S.Bernardus)

In ’t klein dat gy met regt bezit, is meerd’re rust,

Als dat gy tegen regt hebt alles wat u lust.

 • Junioris est plantatio, senioris aedificatio.( Le Maitre de Claville)

Men plant het best, als men heeft jonge jaeren,

Men bouwt het best, als men heeft gryze hairen.

 • Juventus amat imitari.( Max.Fred.)

’t Is eigen aen jonge lien

Na t’ aepen alles wat zy zien.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s