Selectie – F

SELECTIE F.

 

 • Nulla est tam facilis res, qui difficilis fiat, quam invitus facias.( Terentius)

Het geen men tegen zin, of als gedwongen doet,

Hoe ligt het wezen mag, zwaer egter vallen moet.

 • Nimia familiatitas parit contentum.( Bal.Grac.)

Bezoekt een vriend, dat is zeer goed,

Mits gy het niet te dikwyls doet:

Want zoo het allen dag geschiedt,

Zoo raekt de  vriendschap haest te niet.

 • Nulli te facias nimis sodalem, minus gaudebis; sed etiam minus dolebis.( Max.Fred.)

Met niemand leeft al te gemeen;

Gy zult misschien min vreugdig leven:

Maer deez’ manier gegrond op reën

Zal ook min ongenoegen geven.

 • Amicus stultorum, similis illis efficitur.

-Wie veilig leven wilt in stilheid uitgenomen,

Die zoekt dagelyks ’t gezelschap van de vromen,

Want die de quaeden volgt, die ’t quaede zyn gewoon,

Word ook quaed eindelyk, en krygt der quaeden loon.

-Daer men meê verkeerd,

Word men meê vereerd.

-Zeg my, met wie gy ommegaet;

Zoo weet ik ligt hoe gy bestaet.

 • Tranquillitas maris, & favores Principum sunt saepe praesagia tempestatum.                               ( Bal.Grac.)

De Stilte van de zee, de gunst van Vorst of Heer

Voorspellen menigmael dat volgt onstuimig weer.

 • Felice sidere natus.( Virgilius)

Een mensch, die nooit iets heeft verloren,

En die steeds niets als winnen doet,

Is met het goed geluk geboren.

Doch waer word zulk een mensch ontmoet?

 • Felicitatis umbra est placere hominibus, vera hominis felicitas placere Deo.( J.Cras.)

’t Is maer geluk in schyn

Alhier geägt te zyn:

Te zyn van God geprezen,

Is regt gelukkig wezen.

 • Feliciter natus, qui non est invidus.( Plautus)

Hy is met goeden aert, met veel geluk geboren,

Dien een anders geluk met nyd niet kan bekoren.

 

 

 • Felicium multi cognati.( Bal.Grac.)
 • Fortunatorum omnes sunt amici.

Die van ’t geluk wel word gediend,

Heeft menig neef en menig vriend.

 • Pauper enim non est, cui rerum suppetit usus.( Horatius)
 • Cui cum pauperate benè convenit, dives est.

-Geen ryk’ren man

In alle landen, alle steden,

Men vinden kan,

Als die met ’t kleintjen is tevreden.

-Een bly gemoed,

Een maetig goed

Is wonder zoet.

 • Felix necessitas, qua salutem operatur.( S.Bernardus)

Gelukkige noodwendigheid,

Die baent den weg der zaligheid.

 • Fratrum unio Faliliarum felicitas.( Car.Theoph.)

Gelukkig is het huisgezin,

Daer broeders zyn van eenen zin.

 • Prima felicitas pars est sapere.( Seneca)

Die ’t waer geluk behert en mint,

Met wys te zyn daertoe begint.

 • Sensit Alexander, testa cum vidit in illa magnum habitatorem: quanto felicior hic, qui nil cuperet, quam qui totum sibi prosceret orbem.( Juvenalis)

Als Alexander zag in een gebroken vat

Den grooten Diogeên, die niets ter wereld had,

En tot niets was gezind,

Dan sprak hy wysselyk: Veel groter is ’t geluk

Van dezen Philozooph, als van die met veel druk

De wereld overwint.

 • Femina peccati gluten: latet anguis in illa: si sapis, hanc, ceu sit pestis amara, fuge.( Verinus)

Een vrouw steekt vol venyn, gelyk een slangenest;

Daerom zoo gy zyt wys, vlugt haer gelyk de pest.

 • Feminarum curam gerere est desperare otium.( Pub.Syr.)

Die vrouwen moet voldoen, en draegen haer gebreken,

Mag vry de hoop van rust voor altyd laeten steken.

 • Feminis questus, viris dissimulatio convenit.( Car.Theoph.)

’t Is eigen aen de vrouw te knorren en te klaegen,

’t Is eigen aen den man stilzwygend te verdraegen.

 • Notus equus cursu, bos est electus aratro, femina nectendis nascitur apta dolis.( Cat.Min.)

Tot ploegen is een os, tot ’t loopen ’t peerd verkoren;

Maer niet als tot bedrog schynt eene vrouw geboren.

 • Currendo, non rependo fit lapsus.( Plato)

Men kan geen loopend peerd beslaen,

Die ‘t vallen vreest moet stille gaen.

 • Festina lente.( Com.Us.)
 • -Men vordert meer met traeg beleid,

Als met te groote haestigheid.

-Zagt gaen en verre zien,

Is ’t werk der wyze liên.

 • Qui nimis cito vult inclarescere, plerumque cito obscurescit.( Car.Theoph.)

Hy zal heel vroeg in ’t duister raeken,

Die zig te vroeg een naem wilt maeken.

 • Et portae inferi non praevalebunt.( Matt. 16)

Men Christus Kerke kan met boosheid wel bestryden;

Men kan haer tegenspoed en ‘k weet niet wat doen lyden,

Maer haere vaste grond zal nooit naer onder gaen,

En zy zal zonder zweerd aen alles wederstaen.

 • Quid prodest, si quis catholicè credat, & gentiliter vivat? (S.Petrus Damianus.)

Het Catholyk geloof geen voordeel geeft

Aen die een boos en heidens leven leeft.

 • Melius est fidere equo sine fraeno, quam homini loquaci sine judicio.( Bal.Grac.)

Betrouwd veel eer een peerd, aen wel de toom ontbreekt,

Als wel een rammelaer die onverstandig spreekt.

 • Multis annis jam peractis nulla fides est in pactis. Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis.( Com.Oxen.)

Men vond van ouds op aerd, in alles veel bedrog:

Gelyk het voortyds was, zoo is het heden nog;

Veel hebben zoetigheid uitwendig in den mond;

Maer niets dan bitterheid schuilt in des herten grond:

Daarom zoo wie is wys, die moet niet ligt betrouwen,

Maer wel voorzigtig zyn, of anders ’t zal hem rouwen.

 • Qui facilè credit, facile decipitur.( Max.Fred.)

-Wie ligtelyk gelooft, schiet ligtelyk te kort,

Wanneer hy onvoorziens en snel bedrogen word.

-Die gelooft ligtelyk,

Doet onvoorzigtelyk,

En die dus komt te faelen,

Kan niet als schand behaelen.

 • Ne fidas amico publicè te multum laudanti.( Com.Us.)

Die u veel pryst in ’t openbaer,

Vreest; zulk een vriend is vol gevaer.

 • Figulus est, qui veteribus ollis novas ansas affigit.( Erasm.Rot.)

Aen ouden pot al die nieuw ooren geeft,

Men regt den naem van Pottebakker geeft.

 • Figulus figulo invidet, faber fabro.( Hesiodus)
 • Semper vicinus vicino est aemulus.

De Pottebakkers

Zyn zelden makkers.

Die van een nering zyn en in een buurte woonen,

’t Is zelden dat zy niet malkander nyd betoonen.

 • Filia cito maculatur, dum multum vagatur.( Car.Theoph.)

Een vryster veel op straet,

Geraekt ligt in den praet:

Die daer veel zwiert, geeft daer toe reden

En quaed vermoeden van haer zeden.

 • Neque accipiat, neque filia donet.

-Een vryster, die aen vryer schenkt,

’t Is zeker dat z’ haer eere krenkt:

Een vryster, die van vryer neemt,

’t Is zeker dat z’haer eer ontvreemt:

Wilt gy dan, vryster, eerlyk leven,

U past geen nemen nog geen geven.

 • Munera ne capias prudens; latet hamus in esca: nulla carent visco munera, virus habent. ( Verinus)

-In giften schuilt vergift; daerom ontvangt ze niet,

Bewaert uw vryheid wel, bewaert u van verdriet.

 • Qui docet filium suum, laudabitur in illo.( Eccl.20)

Een zoon van Moeder opgevoed,

En van zyn Vader onderwezen,

Aen gansch het huis veel vreugd aendoet,

En zal der ouders steunzel wezen.

 • Omnis res, quae finem habet, brevis est.( S.Hieronymus)

Wanneer men ’t einde ziet,

Lang duert de zaeke niet.

 • Forma bonum muliebre, vigor roburque virile.( Ovidius)

’t Is voor de vrouwen een gaev’ te hebben een mooi wezen,

De gaeve van een man, is kloek en sterk te wezen.

 • Rebus in adversis animum submittere noli.( Cato Min.)

-Toont wie gy zyt,

Wanneer gy lydt.

-Een held zyn dapperheid nooit meer blyken doet,

Dan dan als hy moediglyk verdraegt den tegenspoed.

 • Omne solum viro forti patris est.( Com.Us.)

Een moedig man, die heeft verstand,

Vindt over al zyn vaderland.

 • Accidit in puncto, quod non speratur in anno.( Verinus)

-Iets lang verwagt,

Komt onbedacht.

-En ’t gene jaeren lang van veelen was de wensch,

Komt op een oogenblik voor een gelukkig mensch.

 • Bis parta placet fortuna labore.( Ovidius)

’t Word eens zoo veel bemind,

’t Geen men met moeite wint.

 • Flebile principium melior fortuna sequetur.( Ovidius)

-Wanneer in het begin fortuin ons tegengaet,

Dan dient zy op het eind zeer dikwils tot ons baet.

 • Saepè meliori fortunae locum dedit adversa.( Tacitus)

-Men heeft het meer gezien, dat ons de tegenspoed

Den weg geöpend heeft tot een veel grooter goed.

 • Fortuna & anima raro simul excoluntur. Nemo potest duobus servire.( Matt.6)

Groot door fortuin te zyn, en zyn ziel heiligmaeken,

Zyn voor een sterveling zeer moeielyke zaeken.

 • Fortuna multis nimis dat, nulli satis.( Pub.Syr.)
 • Pauper in orbe parum, mendicus nil habet usquam; dives habet nimium: quis nisi nemo satis.( Owenus)

Fortuin geeft hier en daer het geld in overvloed;

Maer nooit men heeft gehoort, dat zy ’t genoegzaem doet.

 • Fortuna non addit sapientiam.( Cicero)

Geen overvloed van geld, van goed of land,

Vergoedt ’t gebrek van een gering verstand.

 • Fortuna est vitrea; cum splendet, frangitur.( Pub.Syr.)

Den luister der fortuin eerlang men ziet verdwynen,

Zy breekt zoo ligt als glas, en houd haest op van schynen.

 • Haud est virile terga fortunae ( L.Ann.Seneca)

Het is geen man, die om den tegenspoed

Zeer ligtelyk verliest en hert en moed.

 • Praesentum fortunam boni consulit prudens.( Senenca)

Hy wyslyk doet,

Die met het goed,

Dat foruin heeft gegeven,

Te vreden weet te leven.

 • Si cupias meliorem fortunam; adhibe majorem industriam.( Tacitus)

Met meerder vlyt gy werken moet,

Die hebben wilt ook meerder goed.

 • Si vis progredi in scientia & fortuna; quantum acquisieris, ne cogita.( Car.Theoph.)

In wysheid en geluk die wilt wat hooger gaen,

Moet niet op ’t geen hy heeft bekomen, d’ oogen slaen.

 • Ab asino lanam ne quaerito.( Com.Us.)

Hy heeft zyn’ tyd en arrebeid verloren,

Die om de wol den ezel heeft geschoren.

 • Aetiopem lavare.( Com.Us.)

-Al wacht en plast men eeuwen lank,

Men zal een’ Moor nooit krygen blank.

 

 • Quo mihi fortunas, si non coceditur uti?

Wat baet ’t in overvloed te hebben geld en goed,

Als gy uw zelf geen goed nog and’ren daer meê doet?

____________________________________________________________________________

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s