Selectie – D

SELECTIE  D

 

 • Seducit daemon, fallit nos mundus, & dies nostri avolant instar fumi. ( J.Cras)

De duivel ons verleidt, de wereld ons bedriegt,

En, als een schim of rook, ons levenstyd vervliegt.

 • Qui solvit sua debita, sibi parat bona.( Erasm.Rot.)

Het is heel lief en ‘t doet hem baet,

Die zonder schuld te bedde gaet.

 • Delectatio nimis plena est periculosa.( Car.Theoph.)

Altyd in vreugd te willen leven,

Zal ons zeer dikwyls onlust geven.

 • Tolle desideria, placebit carentia.( Bal.Grac.)

-Een groote rust hy heeft,

Die geen begeerten heeft.

-’t Is geen verdriet, gebrek aen iets te lyden,

Wanneer men weet begeerlykheid te myden.

 • Qui detrahit, detrahitur.( Bal.Grac.)

Al die door agterklap eens anders eer verdooft,

Word zelf ook van zyn eer op zyne beurt beroofd.

 • Deo simillimus, qui indiget paucissimus.( Socrates)

Een hemelsch leven leeft,

Die luttel noodig heeft.

 • Deus animarum magnes.( J.Cras.) (p.131)

Gelyk het yzer rust,als het den zeilsteen raekt,

Aldus onze ziel, als z’n in  Gods liefde blaekt.

 • Deus animarum magnes.( J.Cras.) (p.131)

Gelyk het yzer rust,als het den zeilsteen raekt,

Aldus onze ziel, als z’n in  Gods liefde blaekt.

 • Deus erit clemens, si homo sit poenitens.(S.Ambrosius)
 • Novit Deus mutare sententiam, si homo sciat emendare dilectum.( S.Bernardus)

Wanneer de mensch boetvaerdig is,

God hem als dan genaedig is.

 • Deus meus & omnia! (S.Augustinus)

Mijn God, gy zyt myn al! De rest is maer verdriet,

De rest is ydelheid en maer een enkel niet.

 • Melior una dies Deo quam centum huic seculo.( J.Cras)

Een dag voor God besteed stel ik voor honderd daegen

Verspeld in ydelheid of ’s werelds zot behaegen.

 • Omnia sunt magnus factu proclivia Divis.( Ovidius)

Wy moeten niet wanhoopen,

Het kan nog wel afloopen;

Gods hand vermag veel meer

Als eenig magtig Heer.

 • Post Deum pauci, ad Deum omnes ire volunt.( S.Bernardus)

-Met JESUS wilt men zig verblyden;

Met JESUS wilt men niet graeg lyden.

-Om tot den Heer te gaen is ieder even graeg;

Om hen te volgen na is ’t meeste deel zeer traeg.

 • Puras deus, non plenas respicit manus.( P.Syr.)

God ziet meer naer een zuiver hand,

Als wel naer een ryke offerhand.

 • Sunt primae scelerum causae mortalibus aegris naturam nescisse Dei.( Verinus)

Zoo wie van God geen kennis heeft,

’t Is d’ oorzaek dat hy quaelyk leeft.

 • Difficilius nihil est, quam nobis persuadere, quod nihil sciamus.( Bal.Grac.)

Niemand gelooft, al waer hy gek,

Dat hy heeft aen verstand gebrek.

 • Diligentia est mater felicitatis, otium infortunii.( Seneca)

De moeder van geluk is vlyt en neerstigheid;

En meest word ongeluk gebaerd uit ledigheid.

 • Nulla dies sine linea.(Comm.Us.)

Een man, die neerstig is, geen dag voorby laet gaen,

Of heeft op elken dag wat nuts en goeds gedaen.

 • Melius est migrare cum gratia, quam remanere cum discordia. ( S.Ambrosius)

’t Is beter in der min, dat d’een van d’ander gaet,

Als dat men ’t zamen leeft altyd in twist of haet.

 • Dissimulatione famae, famam augebis.( Bal.Grac.)

Die van zyn eigen lof kan zwygen,

Van and’ren zal veel lof verkrygen.

 • Fac dissimules in malis maestitiam, & in prosperis diffusam laetitiam.( Bal.Grac.)

Wat in den tegenspoed uw droefheid zy met maeten,

Weest in den voorspoed ook voor vreugd niet uitgelaeten.

 • Melius est dissimulare, quam rixari.( J.Cras.)

’t Is zomtyds beter niet aenhooren,

Als daer door zig te moeten stooren.

 • Praesidium maximum ex dissimulatione rerum humanarum.( Tib.C.)

Niets dien ‘er meer in veele zaeken,

Als wel den blinden na te maeken.

 • Utile permultis dissimulasse est.( Ovidius)

Het geen men stil liet henen gaen,

Heeft dikwyls veel profyt gedaen.

 • Difficile est opibus mores servare pudicos: omnia divitibus nonne licêre vides.( Verin.)

Het is heel moeielyk aen die veel rykdom heeft,

Dat hy zyn driften temt, en in kuischeid leeft.

 • Ditiori ne dederis, doctiorem ne docueris.( Com. Us.)

Die wy’zren leert, of wel aen ryk’ren geeft,

Doet zien dat hy gebrek aen oordeel heeft.

 • Dives sine libertate, est arbor sine fructu.

Dives sine virtutibus est Cedrus sine fructibus.(Car.Theoph.)

Een niet mildaedig mensch met rykdom overlaeden,

Is als een vrugtboom, die niet anders draegt als bladen.

Een mensch met geld en goed, maer die geen deugden heeft,

Is als een Cederboom, die geene vrugten geeft.

 • Divitiae grandes homini sunt vivere parcè.( Lucretius)

Het spaerzaem leven

Zal rykdom geven.

 

 • Divitiae maximae non egêre dividius.( S.Augustinus)

Die rykdom niet van noode heeft,

Hy verre d’ alderrykste leeft.

 • Divitiae si affluant, nolite cor apponere.( Ps.61)

Op goed en geld

Uw hert niet stelt:

Want ’s werelds goed

Dat dikwyls doet

Den mensch bekoren,

Word moeielyk vergaerd,

Met veele zorg bewaerd,

Met rouw verloren.

 • Divitiarum merita sola sunt expensa.( Bal.Grac.)

Die niets verteert, of niets geeft,

Van al zyn geld geen eere heeft.

 • Mores divitum sunt, sint ut contumeliosi & contumaces, delicati & arrogantes.( Aristoteles)

Men ziet gemeenelyk, dat wie veel rykdom heeft,

Is koppig, bits, verwaend, en in wellust leeft.

 • Ne erigas oculos tuos ad opes, quas non potes habere.( Prov.23)

Naer geld, daer gy niet aen moogt raeken,

Wilt niet met greetig’ oogen haeken.

 • Qui festinat ditari, non est innocens.( Prov.28.)

Die met groote haest tot rykdom op wilt gaen,

Zal, eerder als hy denkt, om laeg met schande staen.

 • Qui confidit in divitiis suis, corruet.( Prov.11.)

Die op den rykdom steunt,  niet ver is van den val,

Die hem of vroeg of laet eens overkomen zal.

 • Tolle superbiam, divitiae non nocebunt.( S.Augustinus)
 • Difficile est un non sit superbus, qui dives est.( J.Cras.)

Als rykdom geene trotsheid voedt,

Dan rykdom ons geen leet aendoet.

 • Antequam docti, sumus mortui.( Car.Theoph.)

Eer wy wat weten,

Zyn wy versleten

 • Docemur ab omni.( Car.Theoph.)

Men kan iet goeds en leering trekken

Uit alle menschen, zelfs uit gekken.

 • Doctrina viri per patientiam noscitur.( Prov.19)

D’ opregte wysheid van een man

In zyn geduld men kennen kan.

 • Doctus sine opere, nubes sine pluvia.( Arabicus)

Geleerde man, die geene werken heeft,

Is eene wolk die geene regen geeft.

 • Fas est & ab hoste doceri.( Vergilius)

Geen vyand is zoo quaed, nog kan ons zoo niet deeren,

Of heeft nog wel wat goeds, dat men van hem kan leeren.

 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepè cadendo; sic homo fit doctus non vi, sed saepè studendo.

Gelyk in steen de drop een hol allenskens maekt,

Dus door ’t studeren ook een man tot wysheid raekt.

 • Indicia Doctoris saepissimè sunt pulchra insignia ante malum hospitium.( Com.Oxen.)

Niet zelden Doctoors muts is een schoon uithangbord,

Dat voor een slegte kroeg trots uitgehangen word.

 • Mediocriter docti obstinationi subjecti.( Bal.Grac.)

Die maer verstandig zyn in schyn,

Van oordeel ’t meest hardnekkig zyn.

 • Ne festines doctus videri.( Bal.Grac.)

Hy doet wysheid snel verdwynen,

Die voor zyn tyd te wys wilt schynen.

 • Qui se doctem putat, facile disputat.( Bal.Grac.)

Die zig verbeeld, dat hy wat letters heeft gegeten,

Zintwist terstond, en wilt het al allenig weten.

 • Qui se doctum putat, nimium sibi arrogat.( Car.Theoph.)

Die meent dat hy veel weet, laet zig te veel voorstaen;

Die in der daed veel weet, stelt het zoo bont niet aen.

 • Qui se doctum simulat, mox indoctum probat.( Car.Theoph.)

Die ieder wilt doen zien zyn wysheid en verstand,

Doet blyken met ‘er daed zyn botheid tot zyn schand.

 • ….Assuesce dolori, et benedic Domino.( Verinus)

Bedankt uw God en Heer, gewent u aen het lyden;

Al wat voor God men lyd, vergeldt hy met verblyden.

 • Difficile est tacere, dum doles.( Cic.)

Als gy in pyne leeft,

Veel moeit u ’t zwygen geeft.

 • Dolores mitigantur vetustate.( Cic.)

Droefheid slyt

Met ‘er tyd

 • ….Frangit fortia corda dolor.( C.)

Niet zelden een kloekmoedig hert,

Bezwykt door al te groote smert.

 • Quaesitus dolor est furor.( Cic.)

‘ Is dolligheid te zoeken het verdriet;

Het komt van zelfs, al zoekt men ’t doorgaens niet.

 • Domi suae quilibet rex. ( Max.Fred.)

Elk is kooning

In zyn wooning.

 • Dedecus est semper accipere, nilque dare.

Die altyd neemt en nooit iets geeft,

Toont dat hy d’ eer verloren heeft.

 • Caveas, insomnia cures.( Verinus)

Om uwe droomen

Moet gy niet schroomen.

 • Plus vigila semper, necsomno deditus esto; nam diuturna quies vitiis alimenta ministrat.( Cat.Min.)

Blyft niet te lang in  ’t bed, houd geen te lange rust;

Want al te lange rust baert dikwils quaeden lust.

———————————————————————————————-

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s