Selectie – C

Selectie- C

 • Caecus caeco dux.( Com.Us.)

Wanneer een blinde man een’ blinde leiden zal,

Van beiden in den kuil schier zeker is de val.

 • Caecus de coloribus.( Com.Us.)

Met regt word hy bespot, met regt word hy versmaed,

Die neuswys spreken wilt van ’t geen hy niet verstaet.

 • Celeriatas in malis optima.( Cicero)

Of schoon de haestigheid heeft menig quaed gedaen,

Zy is nogtans zeer goed, als z’ons ’t quaed doet ontgaen.

-Altoos de kortste pyn

Ook zal de minste zyn.

 • Nihil tam inimicum confiliis, quam celeritas.( Tacitus)

Die wel een zaek betragt,

Van jagten zig wel wagt.

 • Ille maximè se ipsum novit, qui se nihil esse existimat.( S.Chrysostomus)

Hy kent zig zelf het aldebest,

Die zig min agt als al de rest.

 • Qui novit se ipsum, non ridet alium.(F.Syr.)

-Die wel zyn eigen hert doorziet,

Die spot met zynen buurman niet.

-Woog iemand wel zyn eigen schuld,

Hy zag nooit op zyn makkers bult.

 • Se ipsum & res suas cognoscere difficile est.( Plato)

Dat iemand zig wel kent en ook zyn eigen zaeken,

Gewis een voordeel is, daer luttel toe geraeken.

 • Tecum habita, & noris quam sit tibi curta supellex.( Perfius)

Gaet heên, ô mensch, gaet heên, treed diep in uw gemoed,

En kent de kleinigheid van uw inwendig goed.

 • In comitate ubique terrarum melius est nimis quam parum.( Bal.Grac.)

Te  veel beleefd zyn mishaegt doorgaens veel min,

Dan dat men t’ onbeleefd is naer een anders zin.

 • Ne qaeris mollia, ne tibi contingant dura.( Max.Fred.)

Die veel zoekt zyn gemak,

Vindt meermaels zyn ongemak.

 • Concio ad persuandendum optima, sunt Conciatoris opera cum verbis conjuncta. ( Car.Theoph)

-Die van een ander wilt hervormen de gebreken,

Moet door zyn werken meer als door zyn woorden preken.

 • Concordia Regum, prosperitas rerum.( Car.Theoph.)

Gelukkig wis zyn al de leden,

Wanneer de hoofden zyn in vreden.

 • Suam quisque conditionem miserrimam putat.( Cicero)

Een ieder meent dat in zyn staet,

Te vinden is het meeste quaed.

 • Confidentia multos perdidit.( Guicc.)

Wilt op u eigen zelf u niet te veel betrouwen,

Te hebben dit gedaen, dat heeft’ er veel doen rouwen

 • Qui nunquam decipit, multum confidit.( Bal.Grac.)

Die nooit bedriegt heeft veel vertrouwen,

En op deez’ hoop mag hy vry bouwen.

 • Respice praeterita mala in prosperis, & confide Deo in adversis.( Cass.)

Betrouwt op God in ramp en druk:

Dog als Fortuin u geeft geluk,

Denkt op uw lyden

Van vroeg’re tyden

 • Conjecturae sunt fallaces.( Guic.)

Het gissen

Doet missen.

 • Conscientia mala benè sperare non potest.( S.Augustinus)

Een mensch, die quaelyk leeft,

Niet goeds te hoopen heeft.

 • Heu! Quam difficile est crimen non prodere vultu.( Ovidius)

Ligt het gelaat te kennen geeft,

Het geen het hert misdreven heeft.

 • Quaenam summa boni? Mens conscia recti.

Een wel gerust gemoed

Is ver het beste goed.

 • Quid juvat innumeros scire atque evolvere casus, si facienda fugis, si fugienda facis?( Guicc.)

Wat helpt het dat men weet, hoe men verschillen slist,

Als m’aen ons pligt ontbreekt, en zelf gedurig mist?

 • Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis, acessit.( Horatius)

Gelyk in een vuil vat, als men daer niet oplet,

Ook zelfs het beste nat eer lang heel word besmet;

Aldus kan ons gemoed opregt nooit zyn genezen,

Of ‘tmoet bevryd van smet, bevryd van ondeugd wezen.

 • Altiora te ne quaesieris.( Eccl.3)

’t Geen ons verstand te boven gaet,

Die wysheid heeft, het vaeren laet.

 • Apage amicos, qui saepe reconciliant.( Plato)

‘t Is beter vriendschap staeken,

Als altyd vrienschap maeken.

 • Apud fumum odorem ne spargas.( Suidas)

Wat is tog zonder voordeel werken?

Als roozen strooien voor een verken?

 • Auge crumenam.( Plautus)

-Doet by het kleine dikwyls wat,

Zoo word het nog een groote schat.

-Klein gewin

Brengt veel in.

 • Benè ponderat, qui praeponderat.( Car.Theoph.)

Eens anders wysheid die wilt meten,

Moet zelf meer als een ander weten.

 • Consiliis nihil utilius meliusve paternis, pluraque canities novit, quam prima Juventus.( Verin.)

-Niets nutter voor een zoon als wyze vaders raed,

Die in ervarenheid hem ver te boven gaet.

– ’t Is t oordel van veel jonge dwaezen,

Dat d’oude liên niet doen als raezen:

Maer d’ ouderdom heeft meer vergeten,

Als ooit de jonkheid heeft geweten.

-Niets heeft aen wyzen zoon ooit meer profyt gedaen,

Als wyze vaeders raed.

Daerom moet wyze zoon by hem te raede gaen,

Als hy in ’t wyffel staet.

 • Consilio quicunque suo sapit, haud sapid ille: consilio alterius qui sapit, ille sapit.

-Die op zyn oordeel steunt, hy dikwyls missen kan,

Maer die wel wys is, volgt de raed van wyz’ren man.

-Met wys te zyn in eigen oogen,

Heeft menig gek zig zelf bedrogen;

Die wys wilt zyn, tragt uit een anders oordeel

Een wys besluit te trekken tot zyn voordeel.

 • Quae sunt flocci, ne facias magni.( Car.THeoph.)

‘t Is niet geraedzaem kleine zaeken,

Te buitenspoorig groot te maken.

 • Res sacra Consultor.( Car.Theoph.)

Zoo gy eenen goeden raedsman vindt,

Hy kan nooit zyn genoeg bemind.

 • Sine consilio nihil facias, post factum non poenitebis.( Eccl. 32)

Die niets doet zonder raed,

Klaegt nimmer na de daed.

 • In arduis constanter agendum.( Tacitus)

In groote zwaerigheid,

Werkt met standvastigheid.

 • Usus magister optimus.( Cicero)
 • Sapientes reddimur usu.
 • Fabricando fabri fimus.( Com.Us.)

-Al doende leert men, dat is wis:

Die ’t anders zoekt, is zeker mis.

-Nooit zal men beet’ren meester vinden,

Als dien men heeft te ondervinden.

-De beste lesse, die men heeft,

Ons d’ ondervinding daeglyks geeft.

 • Veterem qui fert contumeliam, invitat novam.( Tacitus)

Die tegen smaed in ‘t eerste zig niet stelt,

Verdrukt hy word naderhand met geweld.

 • Attentione & apta responione placemus multum in conversatione.( Max.Fred.)

Antwoord op vraeg gepast en wyze oplettend

Der zamenhandeling zyn heel de zoetigheid.

 • Conversatio cum amicis bonis, debet esse commoda instar vestis.( Bal.Grac.)

Men moet geen ongemak, nog geen misnoegen vinden,

Wanneer men ommegaet met zyne goede vrinden.

 • Conversationis meritum, pauca loqui, audire multum.( Car.Theoph.)

In zamenhandeling veel hooren, weinig spreeken,

Doet een voorzigtig man vermyden veel gebreken.

 • Nociva est conversatio cum insensato, animae utilis cim bono amico. ( S.Franciscus Salesius)

Met gek die spreekt, leert gekken praet,

Met vriend die spreekt, hoort wyzen raed.

 • Non apparêre quod sumus, nos non manifestare, defectus nostros tegere, in conversatione esse quod esse debemus, arguit rem prodigii plenam.( Le Maitre de Claville)

Te zyn het geen men wezen moet,

Niets te begaen ’t geen leet aandoet,

Gebreken sluiten,

Zig niet veel uiten,

Te zyn altyd vol van blymoedigheid,

Is hier op aerd’ een grote wonderheid.

 • Splendida non faciunt convivia pocula plena, prandia nec variis luxuriosa cibis: sed quae sunt doctis sermonibus aucta facetis, hospitibus dignis condecorata jocis.( Vanius)

De maeltyd niet bestaet uit al de lekk’re spyzen,

Of in den drank van wyn tot veel verscheide reizen:

Maer in een wys gesprek, in vreugd van het gemoed,

En in een aerdigheid, die zomtyds lagchen doet.

 • Sumptuosa cave convivia. .( Le Maitre de Claville)

Nettigheid in ‘t geheel

En schotels niet te veel,

Kostbaerheid niet te groot,

Goê wyn, go’ê spys, goed brood,

Bly aenzigt en gemoed

De maeltyd maeken goed.

 • Si deest ratio, nil proderit correctio.( Max.Fred.)

Men te  vergeeft vermaening geeft,

Aen die geen reden hoort of heeft.

 • Eget minus mortalis, quo minus cupit.( P.Syr.)

Hoe minder wensch,

Hoe ryker mensch.

 • Qui non est habendi cupidus, non pendit ab aliis.( Bal.Brac.)

Die niet tragt t’ hebben of t’ ontvangen,

Moet van een ander niet afhangen.

 • Qui non superant cupiditates, non numerantur inter sapientes.( Arist.)

Men agt hem voor geen wyzen man,

Die zyne drift niet temmen kan.

 • Res immoderata cupido est.( Tacitus)
 • Cupido nescit habere modum.

De dorst naer geld en goed

Altyd meer hebben moet.

 • Tua tantum cura.( Max.Fred.)

-Wat raekt het u, wat die of deze doet?

Draegt gy maer zorg voor ’t gene gy doen moet.

 • Aequanimiter in terrenis imperiti, & in Dei rebus impudenter ignari.( S.Hilarius)

Men heeft het meer gehoord en dikwils ondervonden,

Dat die het minste weet, het hoogste wilt doorgronden,

En spreeken onbewust met geen ervaereneid,

Van punten des Geloofs en Gods verholenheid:

Daer hy, van natuur in de gemeenste zaeken,

Zyn botheid voor elk een aenstonds bekend moet maeken,

En zeggen tot zyn schand, dat hy niet is in staet,

Om kundig na te gaen, ’t geen zelfs een boer verstaet.

 • Curiosus nemo, nisi sit malevolus.( Plutarchus)

Die te nieuwsgierig is, en alles onderhoort,

Quaedwillig is , en hoort ’t geen dikwils niet behoort.

 • Quae extra te, nihil ad te.

-Gaet het u niet aen,

Laet het maer staen.

-Vraegt naer geen zaeken

Die u niet raeken.

 • Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit.( Prov.4)

-Bewaert uw hert met veel zorgvuldigheid;

Daer uit komt voort des levens zoetigheid.

-Zoo lang uw hert in geene ruste heeft,

Uw leven geen geluk nog vrede heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s