Selectie L 18 december 2014

SELECTIE L

 • Multi valoris, ergo magni laboris.( Car.Theoph.)

-’t Geen is voortreffelyk

Is teffens moeielyk.

 • Incipiens manè, laborans festinè, absolvit promptè, & lucratur multum.( Lotinus)

Zeer neerstig werken, vroeg beginnen,

Op korten tyd doet heel veel winnen.

 • Post malam segetem etiam serendum.( Max.Fred.)

Hoe wel d’oogst is mislukt, de boer nog wel eens zaeit:

Al hebt gy tegenspoed, de kans nog wel eens draeit.

 • Qui ex nuce nucleum vult, frangat corticem. Lutum nisi tundatur, non fit urceus.( Erasm.Rot.)

Die aen het pit der neut wilt raeken,

Moet d’harde schil aen stukken kraeken.

De vogels krygen wel de kost;

Maer zyn van moeite niet verlost.

 • Crocodili lacrymae.( Erasm.Rot.)

Die spreken veel, ook veel liegen:

Die schreien veel, ook veel bedriegen.

 • Lacrimae nobis deërunt priùs, quam causae dolendi.( Seneca)

Eer zal ons op deez’ aerd het traenenvocht ontbreken,

Als dat daer iemand zal in geene droefheid steken.

 • Si lacrimae Manes possunt revocare sepultos, da lacrimas; si non, quid juvat iste labor?

Is ’t dat tranenvogt de dooden kan verwekken,

Stort dan in overvloed:

Mits zulks niet wezen kan; is ’t niet het werk der gekken,

Dat niet als schreien doet?

 • Laetitia juvenem, frons decet tristis senem.( L.Ann.Seneca)

In ’t aenzigt van ’t jonk volk men mag de vreugd wel lezen,

Maer een hoog’ in ouder dom moet meer bezaedigd wezen.

 • Homo malus etiam falsis laudibus delectatur: vir bonus etiam debitam sibi laudem fugit. ( Pub.Syrus)

D’ondeugd in valschen lof zeer veel genoegen vindt,

De deugd vlugt zelfs den lof, die zy wel heeft verdind.

 • Laudet te alienus, non os tuum.( Prov.17.)
 • Proprio laus foetet in ore.( Com.Us.)
 • Narrent de te alii: proprio sordescit in ore gloria; si taceas, plus tibi laudeis erit.( Owenus)

-Nooit zag men wyzen

Zig zelven pryzen.

-Nooit eigen lof in eigen mond

By wyze menschen ingang vondt.

 • Laus non quaeretur, sed meratur.( Car.Theoph.)

Naer lof en eer men moet niet tragten,

Lof te verdienen is meer ’t agten.

 

 • Permagnum est laudari; sed majus est amari.( Bal.Grac.)

’t Is goed met regt te zyn geprezen;

Maer beter is bemind te wezen.

 • Plerumque non laudamus, nisi ut laudemur.( Max.Fred.)

Men pryst eens anders daed

Veeltyds uit eigen baet.

 • Sibi non applaudens, bis excellens.( Bal.Gac.)

Die wyzelyk hun zelf niet pryzen,

Doen dubbeld hunnen lof opryzen.

 • Legendum & reflectendum, aut legimus in vanum.( Tacitus)
 • Legere & non intelligere, non est legere.( Max.Fred.)

-Wilt gy voordeel?

Leest met oordeel.

-Die leest en niet verstaet,

Het lezen hem niet baet.

 • Omnia probate, quod bonum est tenete.( I. Tesss.5)

Als gy in boeken leest, een zaek moet gy onthouden,

Voorby te gaen het quaed, en ’t goed voor u te houden.

 • Quid faciunt leges, ubu sola pecunia regnat, aut ubi paupertas vincere nulla potest? ( Petronius)

Zegt my, wat helpt de wet,

Daer geld de wetten zet,

En daer nooit d’armen man

Processen winnen kan?

 • Pro captu lectoris habent sua fata libelli.( Grinaeus)

Naer dat de lezer is gezind,

Een boek voordeel of nadeel vindt.

 • Victurus genium debet habêre liber.( Grinaeus)

Een boek dat lang wilt leven,

Moet ons wat geestigs geven.

 • Lingua cordis interpres.( Com.Us.)

De tonge rond uit zegt

Het geen op ’t herte legt.

 • Nil melius liguâ, linguâ nil pejus eâdem; tristia cum dulci toxica melle gerit.( Verinus)

De tong is ’t quaedste deel, en ’t beste dat men heeft;

Zy bitt’re gal zoo wel, als zoete honing geeft.

 • Verbis tuis facito stateram, & frenos ori tuo rectos, & attende ne fortè labaris in lingua.                    ( Eccli.28)
 • Multa vitantur mala, dum tacet lingua.( Pithagoras)

-Als voor den mond een slot men slaet,

Geen’ mislag dan de tong begaet.

-Die weet te zwygen op zyn tyd,

Veel onheil en veel quaed vermydt.

 • Litera scripta manet.( Com.Us.)

Zoo gy in ’t spreken hebt gemist,

Het word niet wel gansch uitgewist.

Maer wat men heeft geschreven,

Is altyd lang gebleven.

 • Facundus comes in via pro vehiculo erit.( Max.Fred.)

Een zoete praeter op de baen

Verzagt de moeite van het gaen.

 • Loquela tua manifestum te facit.( Matt.26)

Die eerbaer is, een kuische tael zal voeren;

Die dertel is, een dert’le tong zal roeren:

Dus aen den praet men leert,

Met wat man men verkeert.

 • Multorum conscius pauca loquitur.( Car.Theoph.)

-Die bynaer alles weet, spreekt bynaer geen een woord,

En die niets bynaer weet, men steeds hem spreken hoort.

-Die ’t meeste weet, is gansch geen groote praeter;

Die ’t minste weet, gedurig roert zyn snaeter.

-Die veel geleerdheid heeft,

Niet veele woorden geeft.

 • Priusquam audias, ne respondeas verbum, & in medio sermonum ne adjicias loqui.( Eccli.11)

Tot dat gy hebt aenhoord, zult gy uw antwoord spaeren,

En als een ander spreekt, niet in zyn woorden vaeren.

 • Sit omnis homo velox ad audiendum, & tardus ad loquendum.(Jac.1)

Zyt om te hooren graeg,

Dog om te spreken traeg.

 • Honestum lucrum, quo nemo laeditur, justè acquiritur.( Bal.Grac.)

‘t Gewin is regt en goed,

Als ’t niemand schaede doet.

 • Necesse est sumptum facere, qui quaerit lucrum.( Max.Fred.)

-Die met gewin wilt goed vergaeren,

Moet zekerlyk geen kosten spaeren.

-Om veel te maeien,

Men veel moet zaeien.

 • Quae benè lucramur, lucramur lentè.( Bal.Grac.)

’t Geen wel gewonnen word, komt niet als langzaem binnen;

’ t Is dikwils dievery zeer schielyk veel te winnen:

Wil iemand dan met regt een goede winste doen,

Ras loopen moet hy niet, maer traeg gaen met fatzoen.

 • Post tenebras, spero lucem.( Job.17)
 • Post nubila ( Com.Us.)
 • Post gaudia luctus.( Com.Us.)

-Na blydschap volgt doorgaens getreur;

Vreugd in het huis, smert voor de deur.

 

 

 • Miscentur tristia laetis.( Com.Us.)

Na elken droeven nagt, na veele zwaere plaegen

Verschynt de zon alweêr, en komen beter daegen.

 • In lusu & vino dignoscitur homo.( Le Maitre de Claville)
 • Tunc sumus incauti, studioque aperimur ab ipso, nudaque per lusus pectora nostra patent. ( Ovidius)

-Wat ieder een is voor een man,

In wyn en spel men merken kan.

-In ’t spelen kan men zien, wat aert van binnen leeft,

En wat hoedaenigheid de graege speelder heeft.

­­­­­­­­­­­­­­­­­————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s